Aktualności

Kim jest Broker Ubezpieczeniowy

Głównym aktem prawnym regulującym działalność brokera ubezpieczeniowego jest Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2018 poz. 2210 z późn. zm), zwana dalej UDU.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5) UDU broker ubezpieczeniowy oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisaną do rejestru brokerów.

Zgodnie z przepisami UDU broker ubezpieczeniowy jest dystrybutorem ubezpieczeń (art. 3 ust. 1 pkt 8) oraz pośrednikiem ubezpieczeniowym (art. 3 ust. 1 pkt 15).

Powyższe oznacza, że broker ubezpieczeniowy zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń, która zgodnie
z art. 4 UDU oznacza – w odniesieniu do brokera ubezpieczeniowego – działalność polegającą na:

  1. doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych, zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;
  2. zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu lub na rzecz klienta;
  3. udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

Broker ubezpieczeniowy, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje czynności
w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, zwane dalej „czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń” (art. 4 ust. 4 UDU).

W sposób szczególny w działalności brokera ubezpieczeniowego należy zwrócić na następujące przepisy Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń:

  • art. 7 ust. 1:Dystrybutor ubezpieczeń, wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.
  • art. 8. ust. 1: Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji.
  • art. 32 ust. 1 pkt. 4: Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej broker ubezpieczeniowy udziela porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta, chyba że klient złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady.

Najbardziej znaną organizacją zrzeszającą brokerów ubezpieczeniowych jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera. Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013 jest dostępny na stronie: https://polbrokers.pl/etyka-brokerow/

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,