• /
 • Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Marta Płocharska, z którą można się skontaktować pod nr tel: 56 669 05 26; e-mail: iod@maximus-broker.pl

 

 

Obowiązki informacyjne Maximus Broker sp. z o.o., będącego administratorem danych osobowych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Dbamy o informacje, które gromadzimy w toku świadczenia przez nas usług brokerskich. Wiemy, że prywatność i ochrona danych osobowych to istotne wartości w naszej działalności. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Maximus Broker. W zależności od tego, kim Państwo są, przetwarzamy Państwa dane na podstawie różnych przepisów prawa, realizując zróżnicowane cele. Przygotowaliśmy obowiązki informacyjne, które wskazują, w jaki sposób dokonujemy operacji na Państwa danych osobowych.

Jeżeli jesteś:

 1. Naszym potencjalnym klientem – osobą fizyczną,
 2. Pracownikiem lub przedstawicielem naszego potencjalnego klienta – osoby prawnej lub osoby fizycznej,
 3. Naszym klientem – osobą fizyczną,
 4. Pracownikiem lub przedstawicielem naszego klienta – osoby prawnej lub osoby fizycznej,
 5. Osobą fizyczną, którą reprezentujemy w procesie likwidacji szkody,
 6. Pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń, z którym się kontaktujemy.
 7. Osobą proszącą o kontakt ze strony Maximus Broker Sp. z o.o. i/lub zadającą pytanie

 

Przetwarzanie danych potencjalnych klientów Maximus Broker sp. z o.o.

 

1. Kto posiada Państwa dane?

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, nr NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł, adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl .

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się

z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

3. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy z Maximus Broker sp. z o.o. Jeżeli to Pani/Pan zgłosiła/zgłosił się do Maximus Broker sp. z o.o. z propozycją zawarcia umowy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Natomiast, jeżeli to Maximus Broker sp. z o.o. zgłosił się do Pani/Pana z propozycją zawarcia umowy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest proponowanie potencjalnym klientom możliwości zawarcia umowy z Maximus Broker sp. z o.o. oraz oferowanie swoich usług, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Kto ma dostęp do danych?

Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT,
 • podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej.
 • podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

5. Okres przetwarzania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania negocjacji i rozmów dotyczących zawarcia umowy. W przypadku jej zawarcia będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres jej obowiązywania oraz zakończenia – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych.

W przypadku umów wykonywanych po 1 października 2018 r. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. W przypadku, gdy nie zawrze Pani/Pan umowy z Maximus Broker sp. z o.o., dane zostaną usunięte w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia negocjacji.

6. Jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się na niezbędności ich przetwarzania w celu zawarcia umowy, ma Pani/Pan prawo do żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się na niezbędności ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem ewentualnego zawarcia umowy z Administratorem.

7. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy pomiędzy stronami przetwarzamy Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jak również dane dotyczące prowadzonej przez Panią/Pana działalności oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty na świadczenie usług brokerskich.

8. Z jakich źródeł pozyskaliśmy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak strony internetowe z wykazem osób prowadzących działalność gospodarczą, Pani/Pana strona internetowa lub Biuletyn Informacji Publicznej.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub przedstawicieli potencjalnego klienta – osoby prawnej lub osoby fizycznej

 

1. Kto posiada Państwa dane?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, nr NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł, adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl .

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się

z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pllub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

3. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia przez Maximus Broker sp. z o.o. umowy

z potencjalnym klientem. Wskazujemy, że jest Pani/Pan osobą kontaktową lub przedstawicielem potencjalnego klienta, co umożliwia Maximus Broker sp. z o.o. kontaktowanie się z Panią/Panem w celu zawarcia tej umowy. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Kto ma dostęp do danych?

Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT,
 • podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej,
 • podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

5. Okres przetwarzania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy pomiędzy Maximus Broker sp. z o.o. a potencjalnym klientem, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania negocjacji i rozmów dotyczących zawarcia umowy. W przypadku jej zawarcia będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres jej obowiązywania oraz zakończenia – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych. W przypadku umów wykonywanych po 1 października 2018 r. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. W przypadku, gdy potencjalny klient nie zawrze z Maximus Broker sp. z o.o. umowy, dane zostaną usunięte w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia negocjacji.

6. Jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy pomiędzy stronami przetwarzamy Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej oraz informacje o Pani/Pana miejscu pracy.

8. Z jakich źródeł pozyskaliśmy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, od Pani/Pana pracodawcy lub osoby, która wskazała Panią/Pana jako osobę kontaktową lub ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Biuletyn Informacji Publicznej lub strona internetowa Pani/Pana pracodawcy.


Przetwarzanie danych klientów Maximus Broker sp. z o.o.

1. Kto posiada Państwa dane?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, nr NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł, adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl .

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

3. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej z Maximus Broker sp. z o.o., prawną podstawą do ich przetwarzania jest konieczność ich przetwarzania w celu realizacji zawartej umowy, tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Maximus Broker sp. z o.o. przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności brokerskiej (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (Maximus Broker sp. z o.o.), jakim jest konieczność ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Kto ma dostęp do danych?

Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane:

podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT,
podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej,
podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

5. Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz zakończenia – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych. W przypadku umów wykonywanych po 1 października 2018 r. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

6. Jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem ewentualnego zawarcia umowy z Administratorem.

7. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z zawarciem umowy pomiędzy stronami przetwarzamy Pani/Pana dane identyfikacyjne

i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jak również dane dotyczące prowadzonej przez Panią/Pana działalności oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty na świadczenie usług brokerskich.

8. Z jakich źródeł pozyskaliśmy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak strony internetowe z wykazem osób prowadzących działalność gospodarczą, Pani/Pana strona internetowa lub Biuletyn Informacji Publicznej.


Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub przedstawicieli klienta – osoby prawnej lub osoby fizycznej

1. Kto posiada Państwa dane?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, nr NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł, adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl .

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

3. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Maximus Broker sp. z o.o. a klientem. Wskazujemy, że jest Pani/Pan osobą kontaktową lub przedstawicielem klienta, co umożliwia Maximus Broker sp. z o.o. kontaktowanie się z Panią/Panem w celu zawarcia tej umowy. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Maximus Broker sp. z o.o. przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności brokerskiej (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (Maximus Broker sp. z o.o.), jakim jest konieczność ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (Maximus Broker sp. z o.o.), jakim jest konieczność uzyskania przez potencjalnego klienta informacji o świadczonych usługach przez Maximus Broker od naszych dotychczasowych klientów lub w celu potwierdzenia wystawionych przez naszego klienta referencji. W takim zakresie możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe w celu potwierdzenia potencjalnemu klientowi faktu współpracy z Maximus Broker sp. z o.o. lub potwierdzenia wystawienia referencji. Stanowi to prawnie uzasadniony cel administratora danych, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Kto ma dostęp do danych?

Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane:

podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT,
podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej,
podmiotom będącym potencjalnymi klientami Maximus Broker sp. z o.o. – w celu ewentualnego potwierdzenia referencji wystawionych przez Pani/Pana pracodawcę lub w celu potwierdzenia faktu współpracy Maximus Broker sp. z o.o. z Pani/Pana pracodawcą,
podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

5. Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres po zakończeniu jej obowiązywania – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych. W przypadku umów wykonywanych po 1 października 2018 r. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

6. Jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z zawarciem umowy pomiędzy stronami przetwarzamy Pani/Pana dane identyfikacyjne

i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej oraz informacje o Pani/Pana miejscu pracy.

8. Z jakich źródeł pozyskaliśmy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy lub osoby, która wskazała Panią/Pana jako osobę kontaktową.


Przetwarzanie danych osobowych osoby, którą Maximus Broker sp. z o.o. reprezentuje w procesie likwidacji szkody

1. Kto posiada Państwa dane?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, nr NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł, adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl .

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

3. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej z Maximus Broker sp. z o.o., a prawną podstawą do ich przetwarzania jest konieczność ich przetwarzania w celu realizacji zawartej umowy, tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Wskazujemy, że w związku z udzieleniem na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. pełnomocnictwa do reprezentowania Pani/Pana w procesie likwidacji szkody, doszło do zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Maximus Broker sp. z o.o.Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Maximus Broker sp. z o.o. przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności brokerskiej (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (Maximus Broker sp. z o.o.), jakim jest konieczność ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Kto ma dostęp do danych?

Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane:

podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT,
podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej,
podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

5. Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa oraz po jego cofnięciu lub zakończeniu świadczenia usług na Pani/Pana rzecz – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych. W przypadku umów wykonywanych po 1 października 2018 r. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

6. Jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem ewentualnego zawarcia umowy z Administratorem.


Przetwarzanie danych osobowych pracowników Zakładów Ubezpieczeń

1. Kto posiada Państwa dane?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, nr NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł, adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl .

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

3. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania umów zawartych przez Maximus Broker sp. z o.o. z klientami, które wymagają kontaktów z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, którego jest Pani/Pan pracownikiem. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Maximus Broker sp. z o.o. przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności brokerskiej (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (Maximus Broker sp. z o.o.), jakim jest konieczność ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Kto ma dostęp do danych?

Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane:

podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT,
podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej,
podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

5. Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania umowy z naszym klientem oraz przez okres po zakończeniu jej obowiązywania – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych. W przypadku umów wykonywanych po 1 października 2018 r. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

6. Jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z zawarciem umowy pomiędzy stronami przetwarzamy Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej oraz informacje o Pani/Pana miejscu pracy.

8. Z jakich źródeł pozyskaliśmy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy lub podmiotu, która wskazała Panią/Pana jako osobę kontaktową, działającą z ramienia Towarzystwa Ubezpieczeniowego.


Przetwarzanie danych osobowych osób proszących o kontakt ze strony Maximus Broker Sp. z o.o. i/lub zadających pytanie

1. Kto posiada Państwa dane?

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, nr NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł, adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl .

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

3. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest kontakt z osobami zwracającymi się do Maximus Broker sp. z o.o., udzielenie odpowiedzi na zadane pytania oraz oferowanie swoich usług, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Kto ma dostęp do danych?

Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane:

podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT,
podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej,
podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

5. Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi w związku ze skontaktowaniem się z Maximus Broker sp. z o.o. Jeśli zdecydują się Państwo na podjęcie współpracy, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres obowiązywania umowy oraz jej zakończenia – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych. W przypadku umów wykonywanych po 1 października 2018 r. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. W przypadku, gdy nie zawrze Pani/Pan umowy z Maximus Broker sp. z o.o., dane zostaną usunięte w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia negocjacji. Po tym czasie dokonamy ich usunięcia.

6. Jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

40 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

122 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

129 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

75 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,

Publikacje, nagrody i wyróżnienia:

Pracując z Maximus Broker, świadomie decydujesz się na sukces.

 • Certyfikat dla Systemu Zarządzania Organizacją, ISO 9001:2015
 • Wywiad z Prezesem Remigiuszem Breńskim dla Gazety Finansowej
 • Gazela Biznesu (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019)
 • Wywiad z Prezesem Remigiuszem Breńskim dla Strefa Gospodarki – Biznes Magazyn

Zobacz Wszystkie