• /
 • Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Karolina Piątkowska, z którą można się skontaktować pod nr tel: 56 669 05 00; e-mail: iod@maximus-broker.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Maximus Broker sp. z o.o.

 

Wiemy, że prywatność i ochrona danych osobowych to kluczowe wartości w działalności brokera. Dbamy o informacje, które gromadzimy w toku świadczenia naszych usług. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Maximus Broker. W zależności od tego, kim jesteś, przetwarzamy Twoje dane na podstawie różnych przepisów prawa, realizując zróżnicowane cele. Stąd też przygotowaliśmy ten dokument, która wskazuje, w jaki sposób dokonujemy operacji na Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł.

Jak możesz skontaktować się z administratorem?

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl,
 • dzwoniąc pod numer telefonu: (56) 669 05 00,
 • wysyłając list na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego możesz uzyskać informacje dotyczące operacji, które wykonujemy na danych osobowych. Masz prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

Jak możemy przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów, klientów i ich pracowników?

Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów, którzy są osobami fizycznymi. Robimy to w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług brokerskich, doradczych, usług związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi lub w związku z inną współpracą gospodarczą. Przetwarzanie danych w tym zakresie może dotyczyć również osób, które reprezentujemy w procesie likwidacji szkód.

Przetwarzamy także dane osobowe osób, z którymi prowadzimy rozmowy dotyczące nawiązania współpracy, tzn. osób, które są zainteresowane skorzystaniem z naszych usług. Dodatkowo, zdarza się, że nie kontaktujemy się bezpośrednio z Klientami, a z osobami, które działają w ich imieniu – pracownikami, reprezentantami lub współpracownikami. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji gdy organizacja Klienta jest na tyle duża, że wyznacza on osobę odpowiedzialną za kontakty z nami lub gdy Klient jest spółką prawa handlowego, jednostką samorządu terytorialnego albo inną osobą prawną.

Jeżeli jesteś osobą, która należy do jednej z kategorii wskazanych powyżej, to informujemy Cię, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. nawiązania współpracy pomiędzy Tobą, jako naszym potencjalnym klientem, a nami – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem rozmów dotyczących nawiązania współpracy, przedstawienia Tobie naszej oferty, ustalenia szczegółów i warunków świadczenia usług na Twoją rzecz oraz przygotowania umowy lub innych dokumentów dotyczących współpracy. Jeżeli to Ty zgłosiłeś lub zgłosiłaś się do Maximus Broker sp. z o.o. z propozycją nawiązania współpracy, prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Natomiast, jeżeli to Maximus Broker sp. z o.o. zgłosiła się do Ciebie z propozycją nawiązania współpracy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest proponowanie potencjalnym klientom możliwości zawarcia umowy z Maximus Broker sp. z o.o. oraz oferowanie swoich usług, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 2. realizacji postanowień umowy, zawartej pomiędzy nami a Tobą – w sytuacji gdy świadczymy usługi na Twoją rzecz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowej realizacji umowy pomiędzy nami a Tobą. Może to obejmować w szczególności przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Twoją rzecz usług brokerskich lub doradczych, usług związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi, dostarczaniem Ci określonych informacji, prowadzeniem bieżących kontaktów między nami a Tobą czy też rozliczeniami finansowymi. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. kontaktowania się z Tobą jako przedstawicielem naszego Klienta lub potencjalnego Klienta – w sytuacji gdy nie jesteś bezpośrednio naszym Klientem (nie jesteś stroną umowy z nami), ale pracownikiem lub innym przedstawicielem naszego Klienta, również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy kontaktujesz się z nami w imieniu swojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania współpracy (zawarcia umowy) pomiędzy nami a Twoim pracodawcą lub podmiotem, który reprezentujesz albo w celu realizacji takiej współpracy, jeżeli umowa została już zawarta. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – takim interesem jest właśnie zawarcie oraz wykonanie umowy pomiędzy nami a podmiotem, na którego rzecz pracujesz lub który reprezentujesz w inny sposób,
 4. reprezentowania Cię w procesie likwidacji szkód – jeżeli jesteś osobą, którą reprezentujemy w ramach procesu likwidacji szkody, tak abyś otrzymał lub otrzymała należną Ci kwotę odszkodowania lub inne świadczenie, robimy to w celu wykonania zawartej pomiędzy nami a Tobą umowy – taką umową może być też np. udzielone pełnomocnictwo brokerskie. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 5. prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych – możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z prowadzonymi przez nas działaniami marketingowymi. Obejmują one w szczególności informowanie naszych Klientów lub ich przedstawicieli o naszych produktach lub usługach. Dodatkowo, możemy przetwarzać dane w związku z uzyskiwaniem referencji od naszych Klientów, które mogą być następnie wykorzystywane w celu informowania innych, potencjalnych Klientów o świadczonych przez nas usługach i potwierdzania faktu współpracy z Maximus Broker sp. z o.o. lub potwierdzania wystawienia takich referencji. Stanowi to prawnie uzasadniony cel administratora danych, a przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Jak możemy przetwarzać dane podmiotów i ich pracowników, z którymi współpracujemy lub się kontaktujemy?

Przetwarzamy dane osobowe naszych Kontrahentów, którzy są osobami fizycznymi oraz podmiotów, z którymi współpracujemy. Przetwarzamy również dane osobowe pracowników naszych Kontrahentów i podmiotów, z którymi współpracujemy oraz osób, które ich reprezentują. Dotyczy to wszystkich podmiotów, z którymi nawiązujemy lub prowadzimy współpracę gospodarczą albo kontaktujemy się w związku ze świadczeniem przez nas usług, niebędących jednocześnie naszymi Klientami. Może to dotyczyć następujących podmiotów i ich pracowników lub reprezentantów:

 • Zakładów Ubezpieczeń, z którymi kontaktujemy się w celu świadczenia usług brokerskich na rzecz naszych Klientów,
 • Podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe,
 • Podmiotów, które biorą udział w procesie świadczenia usług przez Maximus Broker, w tym podwykonawców i podmiotów, z którymi współpracujemy gospodarczo,
 • Podmiotów, które świadczą usługi na rzecz Maximus Broker, zwłaszcza w zakresie kwestii informatycznych, wsparcia prawnego, finansowego, doradztwa biznesowego, wsparcia w zakresie zarządzania i utrzymania biur, floty pojazdów czy też usługi kurierskie, pocztowe lub przewozowe,
 • Podmiotów które dostarczają na rzecz Maximus Broker produkty i towary, w tym materiały biurowe, sprzęt IT czy też wyposażenie biur.

Jeżeli jesteś takim podmiotem lub jego pracownikiem albo reprezentantem, informujemy Cię o tym, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

 1. nawiązaniem współpracy pomiędzy Tobą, jako naszym potencjalnym Kontrahentem (dostawcą, usługodawcą, podwykonawcą, podmiotem współpracującym), a nami – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem rozmów dotyczących nawiązania współpracy, ustalenia warunków współpracy oraz przygotowania umowy lub innych dokumentów dotyczących współpracy. Jeżeli to Ty zgłosiłeś lub zgłosiłaś się do Maximus Broker sp. z o.o. z propozycją nawiązania współpracy, prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Natomiast, jeżeli to Maximus Broker sp. z o.o. zgłosił się do Ciebie z propozycją nawiązania współpracy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest proponowanie potencjalnym Kontrahentom możliwości zawarcia umowy z Maximus Broker sp. z o.o. oraz prowadzenie działań w celu nawiązania współpracy gospodarczej, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 2. realizacją postanowień umowy, zawartej pomiędzy nami a Tobą – w sytuacji gdy korzystamy z usług, które są świadczone przez Ciebie, kupujemy oferowane oraz dostarczane przez Ciebie produkty, jesteś naszym podwykonawcą lub prowadzimy z Tobą inną współpracę gospodarczą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowej realizacji umowy pomiędzy nami a Tobą. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. kontaktowaniem się z Tobą jako przedstawicielem naszego kontrahenta, takiego jak dostawca, usługodawca, podwykonawca albo przedstawicielem innego podmiotu, z którym współpracujemy (np. oferującego pracownicze plany kapitałowe) – w sytuacji gdy nie jesteś bezpośrednio naszym Kontrahentem (nie jesteś stroną umowy z nami), ale działasz jako pracownik albo reprezentant naszego Kontrahenta, również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy kontaktujesz się z nami w imieniu swojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania współpracy (zawarcia umowy) pomiędzy nami a Twoim pracodawcą lub podmiotem, który reprezentujesz albo w celu realizacji takiej współpracy, jeżeli umowa została już zawarta. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – takim interesem jest właśnie zawarcie oraz wykonanie umowy pomiędzy nami a podmiotem, na którego rzecz pracujesz lub który reprezentujesz w inny sposób,
 4. świadczeniem usług na rzecz naszych Klientów – w związku ze świadczeniem usług na rzecz naszych Klientów, kontaktujemy się z różnymi podmiotami trzecimi, takimi jak Zakłady Ubezpieczeń, podmioty oferujące swoje usługi na rzecz naszych Klientów lub inne organizacje, które uczestniczą w procesie obejmowania naszego Klienta ochroną ubezpieczeniową. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe pracowników takich podmiotów, tzn. osób, które występują w ich imieniu i uczestniczą w procesie kontaktu z nami. Jeżeli jesteś taką osobą, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – takim interesem jest właśnie realizacja usług brokerskich na rzecz naszego Klienta i kontaktowanie się w tym zakresie z podmiotami trzecimi.

Jak możemy przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z Maximus Broker?

Przetwarzamy także dane osobowe tych osób, które kontaktują się z nami, w szczególności za pomocą poczty, telefonu lub wiadomości e-mail. Tym samym, jeżeli kontaktujesz się z nami w związku z innym celem niż te, które zostały wymienione i szczegółowo opisane w treści niniejszego dokumentu, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Takim prawnie uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas zapytania i inne wiadomości.

Jak możemy przetwarzać dane osobowe osób, które zostały zgłoszone przez naszego Klienta do ubezpieczenia lub zostały poszkodowane w zdarzeniach ubezpieczeniowych?

Przetwarzamy dane osobowe osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez naszych Klientów, a także osób, które zostały poszkodowane w zdarzeniach ubezpieczeniowych, będących osobami fizycznymi. Robimy to w związku ze świadczeniem na rzecz naszego Klienta usług brokerskich lub w związku z inną współpracą gospodarczą.

Jeżeli jesteś taką osobą, to informujemy Cię, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. spełnienia obowiązków nałożonych na nas jako administratora danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – nasza działalność wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu regulacji prawnych, które zobowiązują nas do przetwarzania różnego rodzaju danych osobowych. Mogą one wynikać w szczególności z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881.). Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z nałożonymi na nas obowiązkami ustawowymi jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. wykonania umowy o świadczenie usług brokerskich zawartej pomiędzy nami a naszym Klientem, który zgłosił Cię do ubezpieczenia lub z którego ubezpieczenia likwidowane są skutki zdarzenia, w którym zostałeś osobą poszkodowaną. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – takim interesem jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a podmiotem, który zgłosił Cię do ubezpieczenia lub który ubezpieczył się na wypadek zdarzenia, w którym wziąłeś udział,
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w niektórych sytuacjach możemy przetwarzać dane osobowe w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi lub polubownymi, które mają na celu dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami dochodzonymi przez inne podmioty. W takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Takim interesem administratora może być właśnie konieczność dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Jeśli przetwarzamy Twoje dane o stanie zdrowia, odbywa się to na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dodatkowo, w każdym z powyższych przypadków, zarówno gdy jesteś naszym Klientem lub kontrahentem, jego pracownikiem lub reprezentantem, osobą, która została zgłoszona do ubezpieczenia czy też osobą poszkodowaną, w tym osobą, którą reprezentujemy w procesie likwidacji szkód, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. spełnienia obowiązków nałożonych na nas jako administratora danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – nasza działalność wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu regulacji prawnych, które zobowiązują nas do przetwarzania różnego rodzaju danych osobowych. Mogą one wynikać w szczególności z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169, 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 650, 723.), ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517.) lub ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881.). Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z nałożonymi na nas obowiązkami ustawowymi jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w niektórych sytuacjach możemy przetwarzać dane osobowe w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi lub polubownymi, które mają na celu dochodzenie przez nas roszczeń lub obronę przed roszczeniami dochodzonymi przez inne podmioty. W takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Takim interesem administratora może być właśnie konieczność dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami,

 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem naszej działalności, możemy korzystać z wsparcia podmiotów zewnętrznych, którym przekazujemy dane osobowe jako podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach przekazujemy dane osobowe odrębnym administratorom danych. Stąd też informujemy, że możemy przekazać dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi chmurowe oraz usługi w zakresie hostingu poczty elektronicznej – Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii,
 • podmiotowi świadczącemu usługi związane z możliwością korzystania z platformy służącej do prowadzenia i obsługi zamówień publicznych – platformazakupowa.pl – Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dotyczy to wyłącznie sytuacji gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych łączy się z postępowaniami przetargowymi, w których uczestniczymy),
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT – Netsoft24 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu,
 • podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie obsługi ubezpieczeń indywidualnych – Maximus Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
 • podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej – Maximus Mariola Breńska oraz Maximus Remigiusz Breński,
 • Zakładom Ubezpieczeń – w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu świadczenia usług na rzecz naszych Klientów, w szczególności w związku z przygotowywaniem ofert ubezpieczeniowych, zawieraniem umów ubezpieczenia, bieżącą obsługą ubezpieczeniową oraz prowadzeniem postępowań likwidacyjnych,
 • podmiotom oferującym usługi w zakresie oferowania pracowniczych planów kapitałowych – w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu świadczenia usług doradczych związanych z wyborem PPK i zawarciem umów dotyczących PPK,
 • naszym Klientom – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych łączy się ze świadczeniem usług na ich rzecz, np. gdy występujesz jako przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń albo innego usługodawcy,
 • podmiotom będącym potencjalnymi klientami Maximus Broker sp. z o.o. – w celu ewentualnego potwierdzenia referencji wystawionych przez Twojego pracodawcę lub w celu potwierdzenia faktu współpracy Maximus Broker sp. z o.o. z Twoim pracodawcą (tylko jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z udzieleniem referencji na naszą rzecz),
 • podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

W związku z tym, że przekazywanie danych do Microsoft Ireland Operations Limited może wiązać się z przetwarzaniem ich również przez Microsoft Corp., podmiot zarejestrowany w Redmond w stanie Waszyngton w USA, informujemy, że ewentualne przekazywanie takich danych odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, tzn. umowy, której treść została zaakceptowana przez Komisję Europejską. Niezależnie od tego, Maximus Broker korzysta wyłącznie z centrów danych, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą,
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Od kogo pozyskujemy dane osobowe?

W zdecydowanej większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie – tzn. od osoby, której te dane dotyczą. W niektórych sytuacjach jednak, gdy jesteś osobą występującą jako pracownik lub reprezentant naszego Klienta, Kontrahenta lub innego podmiotu, z którym współpracujemy czy tez kontaktujemy się w związku z naszą działalnością, możemy otrzymać dane od Twojego pracodawcy lub podmiotu, w imieniu którego działasz. W takim przypadku obejmują one zwykle Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miejsce pracy oraz stanowisko. Jeśli jesteś osobą zgłoszoną do ubezpieczenia przez naszych Klientów, a także osobą, która została poszkodowana w zdarzeniach ubezpieczeniowych, źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych jest nasz Klient (który zgłosił Cię do ubezpieczenia lub z którego ubezpieczenia likwidowane są skutki zdarzenia, w którym zostałeś osobą poszkodowaną). Kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, miejsce pracy, NIP, Regon, nr PESEL, nr dowodu osobistego, nr i kategorie prawa jazdy, adres zamieszkania, informacje o stanie zdrowia, informacje o wysokości wynagrodzenia, adres e-mail,
nr telefonu, posiadane ubezpieczenie, stan cywilny, dane opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W ramach Maximus Broker sp. z o.o. stosujemy procedury retencji danych osobowych, co oznacza, że usuwamy dane zbędne czy też nieaktualne. Przetwarzamy Twoje dane osobowe maksymalnie przez okres:

 • 10 lat od zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta, w związku z którymi przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe – przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zobowiązują nas do przechowywania danych dot. świadczenia usług brokerskich przez okres współpracy z Klientem oraz przez okres do 10 lat od dnia zakończenia świadczenia takich usług na rzecz danego Klienta,
 • 6 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się współpraca z Klientem, Kontrahentem lub podmiotem trzecim, jeżeli zakres współpracy nie obejmował usług brokerskich – dane, które nie są związane ze świadczeniem usług brokerskich usuwamy po upływie terminów przedawnienia roszczeń, stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy – dane, które dotyczą kwestii podatkowych i są nam niezbędne do rozliczeń lub kontaktów z organami skarbowymi przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
 • 3 miesiące – w przypadkach gdy kontaktujesz się z nami w celu niezwiązanym ze świadczeniem przez nas usług lub współpracą z naszymi Kontrahentami albo gdy ewentualne rozmowy dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy nami a Tobą lub organizacją, dla której pracujesz, nie zakończyły się zawarciem umowy lub nawiązaniem współpracy.

Co jeszcze powinieneś lub powinnaś wiedzieć?

W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów lub Kontrahentów, odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością zawarcia umowy i nawiązania z nami współpracy. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach jesteśmy obowiązani do pozyskania danych osobowych w związku z przepisami prawa, które nas dotyczą – w takiej sytuacji odmowa ich podania również może skutkować niemożnością świadczenia usług na Twoją rzecz lub nawiązania z nami współpracy gospodarczej.

Informujemy Cię, że Twoje dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji albo profilowania w rozumieniu przepisów RODO.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

70 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

135 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

135 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

120 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,