• /
 • Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Magdalena Lampkowska, z którą można się skontaktować pod nr tel: 56 669 05 00; e-mail: iod@maximus-broker.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Maximus Broker sp. z o.o.

 

Wiemy, że prywatność i ochrona danych osobowych to kluczowe wartości w działalności brokera. Dbamy o informacje, które gromadzimy w toku świadczenia naszych usług. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Maximus Broker. W zależności od tego, kim jesteś, przetwarzamy Twoje dane na podstawie różnych przepisów prawa, realizując zróżnicowane cele. Stąd też przygotowaliśmy ten dokument, która wskazuje, w jaki sposób dokonujemy operacji na Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030991, NIP 8792284447, nr REGON 871556875, kapitał zakładowy: 135.000 zł.

Jak możesz skontaktować się z administratorem?

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@maximus-broker.pl,
 • dzwoniąc pod numer telefonu: (56) 669 05 00,
 • wysyłając list na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego możesz uzyskać informacje dotyczące operacji, które wykonujemy na danych osobowych. Masz prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@maximus-broker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Maximus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń.

Jak możemy przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów, klientów i ich pracowników?

Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów, którzy są osobami fizycznymi. Robimy to w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług brokerskich, doradczych, usług związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi lub w związku z inną współpracą gospodarczą. Przetwarzanie danych w tym zakresie może dotyczyć również osób, które reprezentujemy w procesie likwidacji szkód.

Przetwarzamy także dane osobowe osób, z którymi prowadzimy rozmowy dotyczące nawiązania współpracy, tzn. osób, które są zainteresowane skorzystaniem z naszych usług. Dodatkowo, zdarza się, że nie kontaktujemy się bezpośrednio z Klientami, a z osobami, które działają w ich imieniu – pracownikami, reprezentantami lub współpracownikami. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji gdy organizacja Klienta jest na tyle duża, że wyznacza on osobę odpowiedzialną za kontakty z nami lub gdy Klient jest spółką prawa handlowego, jednostką samorządu terytorialnego albo inną osobą prawną.

Jeżeli jesteś osobą, która należy do jednej z kategorii wskazanych powyżej, to informujemy Cię, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. nawiązania współpracy pomiędzy Tobą, jako naszym potencjalnym klientem, a nami – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem rozmów dotyczących nawiązania współpracy, przedstawienia Tobie naszej oferty, ustalenia szczegółów i warunków świadczenia usług na Twoją rzecz oraz przygotowania umowy lub innych dokumentów dotyczących współpracy. Jeżeli to Ty zgłosiłeś lub zgłosiłaś się do Maximus Broker sp. z o.o. z propozycją nawiązania współpracy, prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Natomiast, jeżeli to Maximus Broker sp. z o.o. zgłosiła się do Ciebie z propozycją nawiązania współpracy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest proponowanie potencjalnym klientom możliwości zawarcia umowy z Maximus Broker sp. z o.o. oraz oferowanie swoich usług, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 2. realizacji postanowień umowy, zawartej pomiędzy nami a Tobą – w sytuacji gdy świadczymy usługi na Twoją rzecz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowej realizacji umowy pomiędzy nami a Tobą. Może to obejmować w szczególności przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Twoją rzecz usług brokerskich lub doradczych, usług związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi, dostarczaniem Ci określonych informacji, prowadzeniem bieżących kontaktów między nami a Tobą czy też rozliczeniami finansowymi. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. kontaktowania się z Tobą jako przedstawicielem naszego Klienta lub potencjalnego Klienta – w sytuacji gdy nie jesteś bezpośrednio naszym Klientem (nie jesteś stroną umowy z nami), ale pracownikiem lub innym przedstawicielem naszego Klienta, również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy kontaktujesz się z nami w imieniu swojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania współpracy (zawarcia umowy) pomiędzy nami a Twoim pracodawcą lub podmiotem, który reprezentujesz albo w celu realizacji takiej współpracy, jeżeli umowa została już zawarta. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – takim interesem jest właśnie zawarcie oraz wykonanie umowy pomiędzy nami a podmiotem, na którego rzecz pracujesz lub który reprezentujesz w inny sposób,
 4. reprezentowania Cię w procesie likwidacji szkód – jeżeli jesteś osobą, którą reprezentujemy w ramach procesu likwidacji szkody, tak abyś otrzymał lub otrzymała należną Ci kwotę odszkodowania lub inne świadczenie, robimy to w celu wykonania zawartej pomiędzy nami a Tobą umowy –  taką umową może być też np. udzielone pełnomocnictwo brokerskie. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Dodatkowo, w każdym z powyższych przypadków, zarówno gdy jesteś naszym Klientem, jego pracownikiem lub reprezentantem, jak i osobą, którą reprezentujemy w procesie likwidacji szkód, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. spełnienia obowiązków nałożonych na nas jako administratora danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – nasza działalność wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu regulacji prawnych, które zobowiązują nas do przetwarzania różnego rodzaju danych osobowych. Mogą one wynikać w szczególności z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169, 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 650, 723.), ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517.) lub ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881.). Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z nałożonymi na nas obowiązkami ustawowymi jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w niektórych sytuacjach możemy przetwarzać dane osobowe w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi lub polubownymi, które mają na celu dochodzenie przez nas roszczeń lub obronę przed roszczeniami dochodzonymi przez inne podmioty. W takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Takim interesem administratora może być właśnie konieczność dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
 3. prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych – możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z prowadzonymi przez nas działaniami marketingowymi. Obejmują one w szczególności informowanie naszych Klientów lub ich przedstawicieli o naszych produktach lub usługach. Dodatkowo, możemy przetwarzać dane w związku z uzyskiwaniem referencji od naszych Klientów, które mogą być następnie wykorzystywane w celu informowania innych, potencjalnych Klientów o świadczonych przez nas usługach i potwierdzania faktu współpracy z Maximus Broker sp. z o.o. lub potwierdzania wystawienia takich referencji. Stanowi to prawnie uzasadniony cel administratora danych, a przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak możemy przetwarzać dane podmiotów i ich pracowników, z którymi współpracujemy lub się kontaktujemy?

Przetwarzamy dane osobowe naszych Kontrahentów, którzy są osobami fizycznymi oraz podmiotów, z którymi współpracujemy. Przetwarzamy również dane osobowe pracowników naszych Kontrahentów i podmiotów, z którymi współpracujemy oraz osób, które ich reprezentują. Dotyczy to wszystkich podmiotów, z którymi nawiązujemy lub prowadzimy współpracę gospodarczą albo kontaktujemy się w związku ze świadczeniem przez nas usług, niebędących jednocześnie naszymi Klientami. Może to dotyczyć następujących podmiotów i ich pracowników lub reprezentantów:

 • Zakładów Ubezpieczeń, z którymi kontaktujemy się w celu świadczenia usług brokerskich na rzecz naszych Klientów,
 • Podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe,
 • Podmiotów, które biorą udział w procesie świadczenia usług przez Maximus Broker, w tym podwykonawców i podmiotów, z którymi współpracujemy gospodarczo,
 • Podmiotów, które świadczą usługi na rzecz Maximus Broker, zwłaszcza w zakresie kwestii informatycznych, wsparcia prawnego, finansowego, doradztwa biznesowego, wsparcia w zakresie zarządzania i utrzymania biur, floty pojazdów czy też usługi kurierskie, pocztowe lub przewozowe,
 • Podmiotów które dostarczają na rzecz Maximus Broker produkty i towary, w tym materiały biurowe, sprzęt IT czy też wyposażenie biur.

Jeżeli jesteś takim podmiotem lub jego pracownikiem albo reprezentantem, informujemy Cię o tym, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

 1. nawiązaniem współpracy pomiędzy Tobą, jako naszym potencjalnym Kontrahentem (dostawcą, usługodawcą, podwykonawcą, podmiotem współpracującym), a nami – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem rozmów dotyczących nawiązania współpracy, ustalenia warunków współpracy oraz przygotowania umowy lub innych dokumentów dotyczących współpracy. Jeżeli to Ty zgłosiłeś lub zgłosiłaś się do Maximus Broker sp. z o.o. z propozycją nawiązania współpracy, prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Natomiast, jeżeli to Maximus Broker sp. z o.o. zgłosił się do Ciebie z propozycją nawiązania współpracy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest proponowanie potencjalnym Kontrahentom możliwości zawarcia umowy z Maximus Broker sp. z o.o. oraz prowadzenie działań w celu nawiązania współpracy gospodarczej, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 2. realizacją postanowień umowy, zawartej pomiędzy nami a Tobą – w sytuacji gdy korzystamy z usług, które są świadczone przez Ciebie, kupujemy oferowane oraz dostarczane przez Ciebie produkty, jesteś naszym podwykonawcą lub prowadzimy z Tobą inną współpracę gospodarczą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowej realizacji umowy pomiędzy nami a Tobą. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. kontaktowaniem się z Tobą jako przedstawicielem naszego kontrahenta, takiego jak dostawca, usługodawca, podwykonawca albo przedstawicielem innego podmiotu, z którym współpracujemy (np. oferującego pracownicze plany kapitałowe) – w sytuacji gdy nie jesteś bezpośrednio naszym Kontrahentem (nie jesteś stroną umowy z nami), ale działasz jako pracownik albo reprezentant naszego Kontrahenta, również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy kontaktujesz się z nami w imieniu swojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania współpracy (zawarcia umowy) pomiędzy nami a Twoim pracodawcą lub podmiotem, który reprezentujesz albo w celu realizacji takiej współpracy, jeżeli umowa została już zawarta. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – takim interesem jest właśnie zawarcie oraz wykonanie umowy pomiędzy nami a podmiotem, na którego rzecz pracujesz lub który reprezentujesz w inny sposób,
 4. świadczeniem usług na rzecz naszych Klientów – w związku ze świadczeniem usług na rzecz naszych Klientów, kontaktujemy się z różnymi podmiotami trzecimi, takimi jak Zakłady Ubezpieczeń, podmioty oferujące swoje usługi na rzecz naszych Klientów lub inne organizacje, które uczestniczą w procesie obejmowania naszego Klienta ochroną ubezpieczeniową. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe pracowników takich podmiotów, tzn. osób, które występują w ich imieniu i uczestniczą w procesie kontaktu z nami. Jeżeli jesteś taką osobą, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – takim interesem jest właśnie realizacja usług brokerskich na rzecz naszego Klienta i kontaktowanie się w tym zakresie z podmiotami trzecimi.

Dodatkowo, w każdym z powyższych przypadków, zarówno gdy jesteś naszym Kontrahentem lub jego pracownikiem czy też reprezentantem, jak i przedstawicielem innego podmiotu, z którym się kontaktujemy w związku ze świadczeniem na rzecz naszych Klientów usług brokerskich, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. spełnienia obowiązków nałożonych na nas jako administratora danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – nasza działalność wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu regulacji prawnych, które zobowiązują nas do przetwarzania różnego rodzaju danych osobowych. Mogą one wynikać w szczególności z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169, 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 650, 723.), ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517.) lub ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881.). Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z nałożonymi na nas obowiązkami ustawowymi jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w niektórych sytuacjach możemy przetwarzać dane osobowe w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi lub polubownymi, które mają na celu dochodzenie przez nas roszczeń lub obronę przed roszczeniami dochodzonymi przez inne podmioty. W takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Takim interesem administratora może być właśnie konieczność dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Jak możemy przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z Maximus Broker?

Przetwarzamy także dane osobowe tych osób, które kontaktują się z nami, w szczególności za pomocą poczty, telefonu lub wiadomości e-mail. Tym samym, jeżeli kontaktujesz się z nami w związku z innym celem niż te, które zostały wymienione i szczegółowo opisane w treści niniejszego dokumentu, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Takim prawnie uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas zapytania i inne wiadomości.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem naszej działalności, możemy korzystać z wsparcia podmiotów zewnętrznych, którym przekazujemy dane osobowe jako podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach przekazujemy dane osobowe odrębnym administratorom danych. Stąd też informujemy, że możemy przekazać dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego i obsługi IT – EFSAL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Maximus Broker sp. z o.o. usługi chmurowe oraz usługi w zakresie hostingu poczty elektronicznej – Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii,
 • podmiotowi świadczącemu usługi związane z możliwością korzystania z platformy służącej do prowadzenia i obsługi zamówień publicznych – platformazakupowa.pl – Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dotyczy to wyłącznie sytuacji gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych łączy się z postępowaniami przetargowymi, w których uczestniczymy),
 • podmiotom powiązanym z Maximus Broker sp. z o.o., będącymi podwykonawcami Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie usług obsługi brokerskiej – Maximus Mariola Breńska oraz Maximus Remigiusz Breński,
 • Zakładom Ubezpieczeń – w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu świadczenia usług na rzecz naszych Klientów, w szczególności w związku z przygotowywaniem ofert ubezpieczeniowych, zawieraniem umów ubezpieczenia, bieżącą obsługą ubezpieczeniową oraz prowadzeniem postępowań likwidacyjnych,
 • podmiotom oferującym usługi w zakresie oferowania pracowniczych planów kapitałowych – w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu świadczenia usług doradczych związanych z wyborem PPK i zawarciem umów dotyczących PPK,
 • naszym Klientom – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych łączy się ze świadczeniem usług na ich rzecz, np. gdy występujesz jako przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń albo innego usługodawcy,
 • podmiotom będącym potencjalnymi klientami Maximus Broker sp. z o.o. – w celu ewentualnego potwierdzenia referencji wystawionych przez Twojego pracodawcę lub w celu potwierdzenia faktu współpracy Maximus Broker sp. z o.o. z Twoim pracodawcą (tylko jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z udzieleniem referencji na naszą rzecz),
 • podmiotom współpracującym z Maximus Broker sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej.

W związku z tym, że przekazywanie danych do Microsoft Ireland Operations Limited może wiązać się z przetwarzaniem ich również przez Microsoft Corp., podmiot zarejestrowany w Redmond w stanie Waszyngton w USA, informujemy, że ewentualne przekazywanie takich danych odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, tzn. umowy, której treść została zaakceptowana przez Komisję Europejską. Niezależnie od tego, Maximus Broker korzysta wyłącznie z centrów danych, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą,
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Od kogo pozyskujemy dane osobowe?

W zdecydowanej większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie – tzn. od osoby, której te dane dotyczą. W niektórych sytuacjach jednak, gdy jesteś osobą występującą jako pracownik lub reprezentant naszego Klienta, Kontrahenta lub innego podmiotu, z którym współpracujemy czy tez kontaktujemy się w związku z naszą działalnością, możemy otrzymać dane od Twojego pracodawcy lub podmiotu, w imieniu którego działasz. W takim przypadku obejmują one zwykle Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miejsce pracy oraz stanowisko.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W ramach Maximus Broker sp. z o.o. stosujemy procedury retencji danych osobowych, co oznacza, że usuwamy dane zbędne czy też nieaktualne. Przetwarzamy Twoje dane osobowe maksymalnie przez okres:

 • 10 lat od zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta, w związku z którymi przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe – przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zobowiązują nas do przechowywania danych dot. świadczenia usług brokerskich przez okres współpracy z Klientem oraz przez okres do 10 lat od dnia zakończenia świadczenia takich usług na rzecz danego Klienta,
 • 6 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się współpraca z Klientem, Kontrahentem lub podmiotem trzecim, jeżeli zakres współpracy nie obejmował usług brokerskich – dane, które nie są związane ze świadczeniem usług brokerskich usuwamy po upływie terminów przedawnienia roszczeń, stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy – dane, które dotyczą kwestii podatkowych i są nam niezbędne do rozliczeń lub kontaktów z organami skarbowymi  przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
 • 3 miesiące – w przypadkach gdy kontaktujesz się z nami w celu niezwiązanym ze świadczeniem przez nas usług lub współpracą z naszymi Kontrahentami albo gdy ewentualne rozmowy dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy nami a Tobą lub organizacją, dla której pracujesz, nie zakończyły się zawarciem umowy lub nawiązaniem współpracy.

Co jeszcze powinieneś lub powinnaś wiedzieć?

W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów lub Kontrahentów, odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością zawarcia umowy i nawiązania z nami współpracy. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach jesteśmy obowiązani do pozyskania danych osobowych w związku z przepisami prawa, które nas dotyczą – w takiej sytuacji odmowa ich podania również może skutkować niemożnością świadczenia usług na Twoją rzecz lub nawiązania z nami współpracy gospodarczej.

Informujemy Cię, że Twoje dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji albo profilowania w rozumieniu przepisów RODO.

Zaufanie potwierdzone w liczbach

Jesteśmy dużą solidną firmą, wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych Klientach.

ponad

800

klientów zaufało Naszej firmie

ponad

40 mld pln

wynosi majątek powierzony obsłudze Naszej firmy,

122 mln pln

składki rocznie płacą Nasi Klienci za ubezpieczenia majątkowe i na życie

129 tyś

osób jest chronionych opracowanymi przez Nas programami ubezpieczeń na życie,

75 tyś

procesów likwidacji szkód przeprowadzili pracownicy Naszej firmy,